Европейски добри практики за Центрове за Логистика и Търговия с Биомаса

Центровете за Логистика и Търговия с Биомаса (ЦЛТБ) са локални центрове с оптимизирана организация за логистика и търговия, където различни дървесни енергийни продукти (или топлина от тях) се продават в стандартизирани количества, фокусиращи се върху развитие на местния пазар.Това е иновативен бизнес модел, който се стреми да работи като медиатор, който организира и подпомага местните вериги за доставка и снабдяване с дървесна биомаса в различни мащаби. В Словения, Австрия, Германия и Финландия такива центрове с различни мащаби и модели на работа са реализирани и работят конкурентно и ефективно.
Проектът ще анализира и оцени потенциала и ограниченията за трансфер и адаптиране на най-добрите практики от работещите примери, за да ги приложи в България, Хърватско и Сърбия.

 

47 участника от Сърбия, Хърватско и България, както и партньорите по проекта посетиха четири добри примера за Центрове за Логистика и Търговия с Биомаса (ЦЛТБ) в Словения, Австрия и Германия по време на едно седмичното обучително пътуване. Study Tour to Best Practice Biomass Logistic and Trade Centres & International Technology Transfer Workshop . Програмата улеснява обмена на знания между заинтересованите страни от различните държави. На съвместния международен семинар, проведен през последния ден от пътуването, участниците от Сърбия, Хърватско и България, обобщиха наученото от посетените добри практики и споделиха опита, който са натрупали. Те обсъдиха кои са ключовите фактори за успех на ЦЛТБ и как те могат да бъдат трансферирани в трите държави, за да се избегнат грешки и неуспехи.

 

Поуки и Ключови фактори за развиване на местен пазар за дървесна биомаса и създаване на ЦЛТБ:

 • Намиране на (политическа) подкрепа на местно ниво
 • Оптимизиране на локациите (снабдяване със суровини и продажба на готова продукция на местно ниво)
 • Прозрачност на бизнеса (цени, договори, надеждност) – цената не е единствения фактор
 • Коопериране и съвместна работа с други индустрии
 • Няколко основни опори на ЦЛТБ ще помогнат да бъде успешен
  • продажба на топлина, не само биомаса
  • обслужване и подпомагане на клиентите (съвети за инсталиране на отоплителни системи)
  • взаимодействие с други местни бизнеси (напр. туризъм).
 • Ако участниците в ЦЛТБ са местни, по-лесно се изгражда доверие.
 • Да бъдеш пионер в областта и да предлагаш нови идеи.
 • Разширяване на мрежата за доставки (в т.ч. от частни горски масиви).
 • Мотивирани работници и участници в ЦЛТБ ще гарантират успех.
 • Изграждане на доверие и дълготрайно сътрудничество с доставчиците и клиентите с участниците на енергийния пазар ще засили стабилността на центъра.
 • Развитие на мрежата от потребители трябва да се разглежда като основна дейност при изграждането на ЦЛТБ. Това трябва да включва малките индивидуални клиенти и големите консуматори, като общински отоплителни системи.
 • Местният бизнес и инвеститорите в ЦЛТБ трябва да инвестират в популяризирането на ползите от използване на местни дървесни био-горива.
 • Разработването на подходящи бизнес модели, които съответстват на специфичните местни нужди, имат огромно влияние върху успеха на ЦЛТБ.
 • Специфични решения, като публично-частно партньорство, общински топлофикационни системи, кооперативи, предлагат множество разнообразни възможности за избор на легална форма на ЦЛТБ и избор на място на пазара.
 • Успешното изграждане на ЦЛТБ е дълъг процес, който изисква постоянство и обикновено има финансови резултати след първите няколко години.