Planning and setting-up of Biomass Logistic and Trade Centres in Serbia, Croatia and Bulgaria

Идентифицирани са местни инвеститори, като потенциални оператори на Центрове за Логистика и Търговия с Биомаса в България, Хърватско и Сърбия в процеса на обсъждане със заинтересованите страни и на проведени семинари в избраните приоритетни локации. Като резултат участниците, които са в областта на лесовъдство, дърводобив, дървопреработване, производство на дървесни горива и топло-енергия в приоритетните локации подписаха писма за съгласие, показващи желанието им да бъдат част от организацията на ЦЛТБ. В следващите етапи партньорите в BioRES ще подкрепят участниците в разработването на пред-проектни проучвания за локациите.