Quality assurance and sustainability of biomass

Целта на проекта BioRES е да повиши качеството на различните видове дървесни биогорива произвеждани и предлагани в България, Хърватска и Сърбия. Проектът предоставя информация и подкрепя мерки, които гарантират използването на дървесни биогорива, произведени от законно добит дървен материал и от отговорно и устойчиво стопанисвани горски площи.

В рамките на проекта BioRES се полагат усилия най-малко два нови ЦЛТБ да получават сертификат за проследяване на производствената верига (Chain of Custody Certification).

За да се интегрират международните критерии за гарантиране на качеството на твърдите биогорива и за устойчивост в бизнес моделите на ЦЛТБ и в развитието на местния пазар, в България, Хърватска и Сърбия се популяризират следните стандарти и сертификати:

1.) EN 15234 “Твърди биогорива – Осигуряване на качеството на горивото – Част 1: Общи изисквания”
a. тази част от стандарта предлага обща рамка за осигуряване на качеството на твърдите биогорива, обхващаща основните дейности за поддържането на добро и постоянно качество. Следващите части на стандарта са специфични и се отнасят за отделните твърди биогорива. Това е общ инструмент осигуряващ “насоки за най-добри примери”.

2) Вземане и подготовка на проби в съответствие с процедурите по EN 14778:2011 “Твърди биогорива – Вземане на проби” и EN 14780:2011 “Твърди биогорива – Подготовка на пробата”. По такъв начин вземането на проби се извършва правилно, като след това взетите проби се измерват в ЦЛТБ или в акредитирани лаборатории, в зависимост от изискванията на клиента. ЦЛТБ трябва да бъде акредитиран за тези методи по вземане и подготовка на пробите.

3) Определяне (измерване) на съдържанието на влага в съответствие с ISO 18134-2:2015 “Твърди биогорива – Определяне на съдържание на вода – Метод на сушене в камера – Част 2: Обща влажност – Опростен метод”. За този метод ЦЛТБ също трябва да бъде акредитиран.

4.) Насърчава се използването на сертификата за проследяване на производствената верига (Chain of Custody Certification) по системата на FSC в Хърватска. Същото се отнася и за Сърбия и България, при условие че в районите на създаване на ЦЛТБ значителен размер от горските площи са сертифицирани по системата на FSC за устойчиво и отговорно управление.

5.) Регламент на ЕС за дървения материал – разпоредбите на регламента са задължителни за Хърватска и България, а в Сърбия се насърчава неговото прилагане и спазване.

6) Качествените характеристики, препоръчани от стандарта ISO 17225 за твърди биогорива да бъдат включени в договорите за снабдяване и доставка и в описанията на продуктите, за да се гарантира, че купувача и продавача знаят какви са изискванията за качество на биогоривата.

7) За пелети да се промотира сертификат за качество ENplus или „DIN-Geprüft Qualified Enterprise of Pellet Logistics” в насипно състояние при наличие на производство на местно ниво.

8.) Относно дървата за горене – предоставяне на ясна и точна информация за дървесните видове, съдържанието на влага, калоричността, произхода на дървесните трупи и методите за измерване на теглото.

В България, Хърватска и Сърбия, с изключение на дървата за горене, голяма част от произвежданите биогорива, като дървесен чипс и пелети, се изнасят на външните пазари. Проектът подкрепя производството и консумацията на дървесни биогорива на местно ниво като по този начин се постига намаляване на транспортните разстояния и емисиите на вредни газове.

“Докладът за състоянието на устойчивостта в горите и по снабдителните вериги на дървесна биомаса в България, Хърватска и Сърбия“ предоставя преглед на законодателството и критериите за устойчивост, прилагани в България, Хърватска и Сърбия.

Доклад за състоянието на устойчивостта в горите и по снабдителните вериги на дървесна биомаса в България, Хърватска и Сърбия

Защо качеството на дървесните биогорива има значение? Брошурата Качествени характеристики и мерки за гарантиране на качество на дървесните биоенергийни продукти показва предимствата от приемане на на критериите за качество мерките за поддържането му, използвайки примери и реферирайки съответните стандарти. Тя е издадена на английски и преведена на сръбски, хърватски и български и ще бъде използвана и разпространявана на всички събития и семинари по проекта, както и на международната конференция в Брюксел.

Брошурата Устойчивост и качество в центровете за логистика и търговия с биомаса (ЦЛТБ) – Изисквания и преимущества на ЦЛТБ предоставя полезна информация на потенциалните оператори на ЦЛТБ и на различните видове участници и актьори в местната снабдителна верига за дървесна биомаса.

Допълнителна информация може да се намери на съответните Регламенти на ЕС и на пазарно ориентираните инициативи за сертифициране..