Повишаване на информираността на потребителите и обществото

Промени горивото си за отопление – промени света:
Как да се убедят консуматорите да преминат към отопление с биогорива

Газта, нефтът и лигнитните въглища са все още широко използвани в Източна Европа. Преминаването от изкопаеми горива към биоенергия от дървесна биомаса за производство на електрическа и/или топлинна енергия чрез ефективно и устойчиво използване на природните ресурси е в начален стадий. Следователно интензивни информационни кампании са необходими, за да се повиши осведомеността на консуматорите относно предимствата на биоенергията и на концепцията за центрове за логистика и търговия с биомаса (ЦЛТБ). Необходимо е да се популяризират социално-икономическите ползи от използването на биоенергията от дървесна биомаса, като намаляването на разходите и създаването на работни места, както и екологичните ползи, като намаляването на емисиите на въглероден диоксид и устойчивото развитие на горското стопанство. Ето защо проектът BioRES инвестира в обществени кампании за повишаване на осведомеността относно предимствата на дървесните биоенергийни продукти и на регионалните снабдителни вериги на дървесна биомаса.

На работна среща (семинар) в Загреб, проведена на 13-14 Април 2016 г., заинтересовани страни и актьори от България, Хърватска и Сърбия обсъдиха маркетингови стратегии, концепции за връзки с обществеността и ключови аспекти на информацията насочена към потребителите. Участниците разработиха регионални (местни) кампании и концепции за развитие на пазара, както и конкретни програми на информационни дни за повишаване на осведомеността на консуматорите, които ще се организират през 2016 г. в трите държави.

Вземайки под внимание различни маркетингови стратегии, на семинара бяха определени конкретни целеви групи, бе планирано стратегическо сътрудничество с компании и партньори на местно ниво и се обсъдиха различни варианти и аспекти за информационни щандове и материали (брошури, листовки и други рекламни продукти). В допълнение участниците от трите държави определиха и стратегия за връзки с обществеността, отнасяща се за времето и начините на информиране на потребителите относно създаването на ЦЛТБ, чрез използването на различни подходи – публикуване на статии в печатни и онлайн издания, организиране на обучения, участия в публични събития, панаири и фестивали или провеждане на организирани посещения.

Информационните дни за повишаване на осведомеността на консуматорите ще се проведат в България, Сърбия и Хърватска през втората половина на 2016 г. паралелно с други събития, за да се осигурят условия за достатъчно голям брой участници – например, панаир на занаятите и седмица на енергията в Хърватска; регата и местен музикален фестивал в Сърбия; търговски, фолклорни и градски панаири в България.

Освен чрез организацията и провеждането на тези специфични събития, проектът BioRES достига до потребителите и в по-широк план чрез изготвянето и разпространението на информационна брошура за потребителите на пет езика и чрез създаването на анимационен видеоклип, озаглавен “Центрове за логистика и търговия с биомаса – обяснени просто”, който е достъпен в Интернет страницата на проекта BioRES и в платформата за видео споделяне YouTube.

Workshop in Zagreb
Дискусии на участниците в работната среща (семинара) – Загреб, Хърватска.