Sabirno-logistički centri za biomasu

Sabirno-logistički centri za biomasu (SLC-i) su lokalni ili regionalni centri sa optimiziranom logistikom i organiziranim trgovačkim djelatnostima pri čemu se razni drvni energenti (ili toplina) standardizirane kvalitete stavljaju na tržište, s naglaskom na domaće tržište.

Radi se o inovativnom poslovnom modelu koji će konkurentno djelovati kao posredničko tijelo u organizaciji regionalnih opskrbnih lanaca na području drvne bioenergije između lokalnih opskrbljivača biomasom i raznih potrošača, kao što su privatna kućanstva ili pak toplane.

U Sloveniji, Austriji, Njemačkoj i Finskoj SLC-i konkuriraju na tržištima u različitim organizacijskim strukturama sa vlastitom proizvodnjom, skladišnim prostorom i logistikom. Projekt BioRES ima cilj uspostaviti najmanje 6-8 novih SLC-a u najmanje 2 od 3 države sudionice (Hrvatska, Srbija i Bugarska) za vrijeme trajanja projekta.

Prezentacija i osnovne informacije o projektu BioRES

Primjeri najbolje prakse SLC-a u Austriji

Primjeri najbolje prakse SLC-a u Finskoj