Обучение на заинтересовани страни и участници в снабдителната верига на дървесни енергийни продукти

Проектът BioRES развива капацитета на пазарните участници в местните снабдителни вериги на дървесна биомаса и осигурява обучение на специалисти по бизнес умения, необходими за създаването на Център за Логистика и Търговия с Биомаса (ЦЛТБ) и за производството на качествено контролирани дървесни биоенергийни продукти от устойчиво и отговорно управлявани горски стопанства.

Един от основните аспекти на проекта BioRES беше организирането на Работно и Образователно Посещение (30 ноември – 4 Декември, 2015 г.) в Словения, Австрия и Южна Германия. Участниците се запознаха на място с добри практики на ЦЛТБ и присъстваха на програма от образователни занятия, която завърши със семинар за трансфер на технологии и обмен на знания.

Изготвеното Ръководство по проекта BioRES осигурява необходимата пазарна ориентация на целевите групи, участващи в производствените вериги на биоенергия от дървесна биомаса: обучаващи специалисти в областта на производството на енергия от дървесни биогорива, потенциалните оператори на нови Центрове за Логистика и Търговия с Биомаса, собственици на гори, специалисти в разработването на проекти, мениджъри на малки инсталации/големи централи за производство на топлинна енергия, търговци и представители на дървообработвателната промишленост и т.н.

Ръководството се състои от три учебни модула:
1) Оценка на възможностите на местния пазар (предлагане и търсене), дидактични подходи и мотивация
2) Създаване и реализиране на бизнес модела ЦЛТБ
3) Гарантиране на качеството и проверка на изискванията за устойчивост и Регламент на ЕС за дървения материал

Ръководството е написано на английски език и е преведено на националните езици на държавите, в които се осъществяват целите на проекта BioRES: България, Хърватска и Сърбия

BioRES Ръководство 2015 (BG)

 

Учебни презентации:

Оценка на възможностите на местния пазар
Assessment of Local Market Potentials – Dr. Nike Krajnc

Маркетинг на идеята за Център за Логистика и Търговия с Биомаса
Marketing the Biomass Trade Centers Idea – Dr. Nike Krajnc

Създаване и реализиране на бизнес модела ЦЛТБ
Development and Implementation of BLTC Business Models – Martin Gaber

Стандарти за качество, устойчиво управление на снабдителните вериги и характеристика на твърдите биогорива
Quality Standards, Sustainable Supply Chain Management and Characteristics of Solid Biofuels – Melanie Zenker

Горско сертифициране – Йом Акерман
Forest Certification – Jörn Ackermann

Регламент на ЕС за дървения материал за участниците на пазара
EU Timber Regulation Requirements for Market Actors – Jörn Ackermann

Сертификат за качество ENplus за дървесни пелети
ENplus Certification for Wood Pellets – Jörn Ackermann

 

Полезни документи на различни езици:

Регламент на ЕС за дървения материал за участниците на пазара (№. 995/2010) (ENG, CRO, BG)

Регламент на Комисията за изпълнение на Регламента на ЕС за дървения материал (№ 607/2012) (ENG, CRO, BG)

Ръководство за прилагане на Регламента на ЕС за дървения материал ENG| CRO| SRB| BG|

Брошура за Регламента на ЕС за дървения материал ENG| BG|

Доклад по проекта BioRES за контролния списък относно приоритетните локации на нови ЦЛТБ в България, Хърватска и Сърбия (ENG, CRO, SRB, BG)

Образец на проекта BioRES: Контролен списък за приоритетни локации на ЦЛТБ (ENG)

Информационна диаграма Повече топлина с по-малко дървен материал (ENG)

 

Анимационни видеоклипове относно пазарно-базираните системи от стандарти (ENG) (създадени от ISEAL Alliance/финансирани от GIZ):

Какво е стандарт за устойчивост?
What Is a Sustainability Standard? ©ISEAL Alliance

Надеждно гарантиране
Credible Assurance ©ISEAL Alliance

Демонстрация на въздействията от стандартите за устойчивост
Demonstrating Impacts of Sustainability Standards ©ISEAL Alliance

Ефективно проследяване на снабдителната (производствена) верига
Effective Chain-of-Custody and Traceability ©ISEAL Alliance