Trening zainteresovanih učesnika lanca snabdevanja drvnim bio gorivima

BioRES razvija kapacitete tržišnih aktera u lokalnim lancima snabdevanja i pruža trening za trenere za Logističke i trgovinske centre za biomasu (BLTC) vezan za poslovne veštine i kontrolu kvaliteta drvnih bio goriva i održivog gazdovanja šumama.

U okviru projekta organizovano je Studijsko putovanje i trening trenera (30.11.-4.12., 2015) sa ciljem obilaska BLTC-ova koji reprezentuju dobru praksu u Sloveniji, Austriji i Južnoj Nemačkoj, sa radionicom vezanom za transfer znanja i tehnologija.

BioRES Priručnik za trening pruža orijentaciju za ciljne grupe projekta, a koje su uključene u lance stvaranja vrednosti vezanih za drvna bio goriva: treneri vezani za drvna bio goriva, potencijalni operatori novih Logističkih i trgovinskih centara za biomasu, vlasnici privatnih šuma, konsultanti za razvoj projekata, upravljači malim toplanama i elektranama, trgovci i prerađivači drveta.

Priručnik za trening sadrži tri trening modula:
1) Analiza lokalnih tržišnih potencijala (ponuda i tražnja) sa didaktičkim pristupima i motivacijom
2) Razvoj i sprovođenje BLTC poslovnog modela
3) Osiguranje kvaliteta i verifikacija zahteva održivosti uključujući i EU uredbu o drvetu

Priručnik je pripremljen na engleskom jeziku i preveden na nacionalne jezike zemalja u kojima se sprovodi BioRES projekat: Bugarska, Hrvatska i Srbija.

BioRES Priručnik za trening 2015 (SRB)

 

Prezentacije trenera:

Procena lokalnih tržišnih potencijala
Assessment of Local Market Potentials – Dr. Nike Krajnc

Marketing ideja Logističkog i trgovinskog centra za biomasu
Marketing the Biomass Trade Centers Idea – Dr. Nike Krajnc

Razvoj i sprovođenje BLTC poslovnog modela
Development and Implementation of BLTC Business Models – Martin Gaber

Standardi kvaliteta, upravljanje održivim lancem snabdevanja i karakteristike čvrstih bio goriva
Quality Standards, Sustainable Supply Chain Management and Characteristics of Solid Biofuels – Melanie Zenker

Sertifikacija šuma
Forest Certification – Jörn Ackermann

Zahtevi EU Uredbe o drvetu za učesnike na tržištu
EU Timber Regulation Requirements for Market Actors – Jörn Ackermann

ENplus sertifikacija za drvni pelet
ENplus Certification for Wood Pellets – Jörn Ackermann

 

Dodatne korisna dokumenta na raznim jezicima (za sada dostupna):

EU Uredba o drvetu (No. 995/2010) (dostupno na ENG, CRO, BG)

Sprovođenje EU Uredbe o drvetu (No 607/2012) (dostupno na ENG, CRO, BG)

Vodič za EU Uredbu o drvetu ENG| CRO| SRB| BG|

Liflet za EU Uredbu o drvetu ENG| BG|

BioRES Izveštaj o izboru prioritetnih lokacija za uspostavljanje BLTC-a u Bugarskoj, Hrvatskoj i Srbiji (dostupno na ENG, CRO, SRB, BG)

BioRES obrazac: Opisna lista za prioritetne lokacije za BLTC (dostupna na ENG)

Informativni grafikoni Više toplote – manje drveta (dostupno na ENG)

 

Crtani filmovi o Sistemima standarda zasnovanim na tržištu (ENG) (produkcija ISEAL Alliance/finansirano od strane GIZ):

Šta je standard održivosti?
What Is a Sustainability Standard? ©ISEAL Alliance

Verodostojno osiguranje
Credible Assurance ©ISEAL Alliance

Demonstracija uticaja standarda održivosti
Demonstrating Impacts of Sustainability Standards ©ISEAL Alliance

Efikasan Lanac nadzora i sledljivost
Effective Chain-of-Custody and Traceability ©ISEAL Alliance